Luyện Thể Mười Vạn Tầng
Luyện Thể Mười Vạn Tầng
Nội dung phim

Năm nghìn năm trước, thời đại của những câu chuyện thần thoại. Linh khí dồi dào, nhân loại tiến vào thời kỳ phồn thịnh của việc tu hành.