Vĩnh Sinh
Vĩnh Sinh
Nội dung phim

Sông dài núi rộng, con đường tu tiên đằng đẵng mênh mang. Tiên giới, thần giới không phải là điểm kết thúc cuối cùng, Vĩnh Sinh vô môn, ai có thể đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng này.